Visual nieuws
Nieuwsbericht - vrijdag 19 maart 2021

Evaluatie organisatiestructuur De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Inleiding
De stichting De  Hondsrug UNESCO Global Geopark heeft opdracht gegeven aan Mijke Boedeltje om de organisatie structuur te evalueren.
In 2015 is de projectorganisatie, met een stuurgroep van de betrokken gemeenten, de provincie Drenthe en verschillende maatschappelijke organisaties vervangen door een Stichting Geopark de Hondsrug (bestaand uit het Stichtingsbestuur en een uitvoerend bureau), opererend binnen een netwerk van betrokken partners. De aanleiding voor het oprichten van de stichting was het verkrijgen van een slagvaardige werkwijze en het vergroten van de mogelijkheden om fondsen te werven.


Na vijf jaar wil de stichting evalueren of de gekozen organisatievorm voldoet aan de verwachtingen.
De hoofdtaken van Stichting Geopark de Hondsrug zijn: het versterken van de beleving, bewustwording/educatie en bescherming van de geologie, het landschap en cultuurhistorie van het gebied. Naast deze taken is verdere ontwikkeling van het Geopark één van de belangrijkste criteria die de UNESCO verbindt aan de status van het Geopark. De belangrijkste leidraad bij de uitvoering van deze taken is het Masterplan 2017 – 2027. De uitvoering van het Masterplan moet o.a. ook de UNESCO-status borgen.

Vraagstelling
De vraag die na vijf jaar werken voor ligt, is of de organisatiestructuur van een netwerk met een kleine stichting, een bestuur, agendacommissie en overige partners aansluit bij de taken waar de Hondsrug UNESCO Geopark voor staat.
De hoofdvraag van de evaluatie van de organisatiestructuur van de Hondsrug UNESCO Geopark is dan ook:
In hoeverre sluit de huidige organisatiestructuur aan bij het uitvoeren van de taken waar de Hondsrug UNESCO Geopark voor staat, zoals verwoord in het Masterplan?
Het gaat hierbij om de ervaring van de netwerkpartners: hoe kijken zij aan tegen de organisatievorm, de rol van de stichting en die van hunzelf bij het Geopark.

Bevindingen
Voorop in de bevindingen staat dat het werk dat door de kleine organisatie van het Geoparkbureau wordt verzet gezien en gewaardeerd wordt. Zichtbaar is dat er een groot aantal activiteiten wordt georganiseerd en dat de werkdruk voor de kleine organisatie groot is.

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt samen te vatten;
1. De wijze van organisatie wordt als goed ervaren, maar rond de agendacommissie en bestuurlijke betrokkenheid ziet men aandachtspunten.
2. Het Masterplan is bij verschillende partners onvoldoende bekend, daarnaast vinden een aantal partners de nadruk op toerisme en recreatie te groot.
3. De opdracht van het Geopark is met name bij gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) onduidelijk. Zij zouden graag meer betrokken willen zijn op inhoud en resultaat
4. Netwerkpartners voelen zich onvoldoende en te laat betrokken bij initiatieven en projecten. Anderzijds is voor veel netwerkpartners onvoldoende duidelijkheid of en hoe zij kunnen bijdragen aan het Masterplan.
5. Een fysieke plek, centraal informatie punt, wordt gemist.

Aanbevelingen
De begeleidingsgroep heeft de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie besproken en heeft een aantal aanbevelingen. Duidelijk is aangegeven dat het Geopark met name inzet op het vertellen en beleefbaar maken van het gebiedsverhaal. Zij communiceren over de activiteiten. Echter structurele inzet op toeristische promotie is de rol van Marketing Drenthe en de promotie organisaties in Groningen en Drenthe. Het Geopark zorgt voor de inhoud.
Een slagvaardige organisatie en het creëren van draagvlak lijkt soms te botsen. Hoewel nieuwe initiatieven meestal wel in een vroeg stadium gecommuniceerd worden hebben de partners toch het gevoel te laat betrokken te worden. Wellicht dat hier een oplossing gevonden kan worden door meer met werkgroepen te gaan werken.
Het masterplan is bijna vijf jaar oud. Het lijkt toe aan een herziening waarbij de opdracht van het Geopark nog scherper wordt neergezet. Betrokken partijen kunnen weer gevraagd worden openlijk hun commitment uit te spreken.

Aanbevelingen:
– Actualiseer het masterplan, formuleer een heldere opdracht van het Geopark en maak jaarlijks in overleg met de partners een activiteitenplan. Dit plan kan dan de basis vormen voor de subsidieaanvraag.
– Organiseer jaarlijks een bestuurlijk overleg met alle gemeenten, provincies en TBO’s waarin het activiteitenplan besproken kan worden.
– Verlaag de frequentie van de vergaderingen van de agendacommissie naar twee keer per jaar. Ga meer in werkgroepen met de verschillende onderwerpen aan de slag. In de werkgroepen kunnen ook niet- leden van de agendacommissie participeren. De trekker van een werkgroep hoeft niet altijd het Geoparkbureau te zijn.
– Besteed bij projecten voldoende aandacht aan het proces. Dit is een oproep aan alle partners in het netwerk.
– Onderzoek of een centraal informatiepunt van het Hondsrug UNESCO Geopark tot de mogelijkheden behoort. Kijk daarbij goed naar mogelijke samenwerking met bijvoorbeeld het Nationaal Park Drentsche Aa en het Hunebedcentrum.