Artikel - Basisrapport behorende bij de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Emmen

Basisrapport behorende bij de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Emmen

In het bestemmingsplan “Buitengebied, Schoonebeekerdiep (herinrichting)”, 2010, wordt de geologie en archeologie rondom Emmen in detail beschreven. Dit is een goede beschrijving van de ijstijden, geologie en archeologie en culturele historie van de zuidelijke Hondsrug. De verspreiding van hunebedden en grafheuvels wordt beschreven. De gedetailleerde beschrijving van de geologie en archeologie in het rapport is representatief voor het hele Hondsruggebied.

De gemeente Emmen kent een aanzienlijke variëteit aan landschappen, van glaciale ruggen met pingoruïnes tot uitgestrekte veengebieden. De basis van het landschap is hier grotendeels gevormd door grote ijskappen, die Nederland tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saalien) deels hebben bedekt. Daarnaast hebben ook twee andere ijstijden hun sporen nagelaten. De oudste afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen komen uit het Elsterien (475.000 – 410.000 jaar geleden), de eerste ijstijd waarbij het landijs Nederland bereikte. Door smeltwaterstromen afkomstig van ijskappen werden enorme geulen, ook wel tunneldalen genoemd, uitgesleten. Naast de tunneldalen zijn gedurende het Elsterien ook smeltwaterafzettingen (bestaande uit zand en grind) gevormd. De afzettingen uit het Elsterien behoren tot de Formatie van Peelo en komen nabij Emmen aan of nabij het oppervlak voor.

Deel dit: