Educatie

Het Geopark ontwikkelt en deelt kennis

Een belangrijke doelstelling van een Geopark is het verder ontwikkelen en delen van de kennis over het gebied. Om dit te bereiken heeft Stichting de Hondsrug Geopark een wetenschappelijke commissie opgericht, verzorgt zij regelmatig lezingen en excursies, leidt ze eigen gidsen op en verspreidt ze kennis over het Hondsruggebied via allerlei media en kanalen. De stichting werkt nauw samen met onderwijsinstellingen en andere partners uit de regio. Doelgroep zijn alle personen – van inwoners en bezoekers tot deskundigen en ondernemers – en organisaties – onderwijs, wetenschap, terreinbeheerders en andere maatschappelijke instellingen – die betrokken zijn bij het gebied.

Ook in het aanbod aan educatief materiaal is focus nodig op de drie kernwaarden en dienen er keuzes gemaakt te worden in doelgroepen, locaties en partners. De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd. Tezamen zorgt dit voor een betere sturing op het bereiken van de educatieve doelen. Naast bezoekers en het onderwijs zijn de eigen bewoners en ondernemers de belangrijkste doelgroep voor educatieve activiteiten omdat zij de dragers zijn van de identiteit van het Hondsruggebied.